Noutati legislative

Gasiti mai jos ultimele modificari legislative ale anului ce s-a incheiat, precum si primele noutati pentru 2021. De remarcat atat completarile aduse Codului Muncii ca urmare a decretarii starii de asediu sau starii de urgenta, cat si aplicarea unor masuri de protectie sociala dupa 1 ianuarie 2021 in contextul raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2.

1. Legea nr. 298/2020 pentru completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii

 • La articolul 52 alineatul (1) a fost introdusa litera e), sens in care se prevede expres in Codul Muncii faptul ca la initiativa angajatorului se poate suspenda contractul individual de munca pe durata suspendarii temporare a activitatii si/sau a reducerii acesteia ca urmare a decretarii starii de asediu sau starii de urgenta;
 • S-a introdus art. 531 care prevede posibilitatea salariatilor afectati de activitatea redusa sau intrerupta, care au contractul individual de munca suspendat, de a beneficia de indemnizatie in cuantum de 75% din salariul de baza corespunzator locului de munca ocupat, dar nu mai mult de 75% din castigul salarial mediu brut pe toata durata mentinerii starii de asediu sau starii de urgenta, dupa caz;
 • Indemnizatia poate fi suplimentata de angajator cu sume reprezentand diferenta de pana la minimum 75% din salariul de baza corespunzator locului de munca ocupat;
 • Este reglementata procedura privind plata indemnizatiei si aspecte contabil-fiscale;
 • Angajatorii nu pot desfiinta locurile de munca ocupate de persoanele ale caror contracte individuale au fost suspendate in temeiul art. 52 alin. (1) lit. c) si f) pe o perioada cel putin egala cu perioada suspendarii pentru care au beneficiat, pentru acesti salariati, de plata indemnizatiilor.   

2. Ordonanta de urgenta nr. 220/2020 privind aplicarea unor masuri de protectie sociala dupa 1 ianuarie 2021 in contextul raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru modificarea unor acte normative

 • Stabileste ca angajatorii care in perioada 1 ianuarie – 1 septembrie 2021 incadreaza in munca, pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, persoane in varsta de peste 50 de ani ale caror raporturi de munca au incetat din motive neimputabile lor, in perioada starii de urgenta sau de alerta, persoane cu varsta cuprinsa intre 16 si 29 de ani inregistrate ca someri in evidenta agentiilor pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, precum si cetateni romani, incadrati in aceleasi categorii de varsta, carora in anul 2020 le-au incetat raporturile de munca cu angajatorii straini de pe teritoriul altor state, din motive neimputabile lor, prin concediere, primesc lunar, pe o perioada de 12 luni, pentru fiecare persoana angajata din aceasta categorie, 50% din salariul angajatului, dar nu mai mult de 2.500 lei; sunt reglementate procedura si conditiile ce trebuie indeplinite de catre angajatori;
 • Se modifica Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 132/2020 privind masuri de sprijin destinate salariatilor si angajatorilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru stimularea cresterii ocuparii fortei de munca, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 720 din 10 august 2020, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 282/2020, dupa cum urmeaza:

– S-a modificat art. 4 alin. (1) privind dreptul persoanelor care desfasoara activitati necalificate cu caracter ocazional (zilieri) in unul dintre domeniile prevazute la art. 13 din Legea nr. 52/2011, afectate de intreruperea sau restrangerea activitatii ca urmare a efectelor SARS-CoV-2, de a primi de la bugetul de stat o suma reprezentand 35% din remuneratia cuvenita zilei de munca, pentru o perioada de 3 luni, la alegerea beneficiarului de lucrari, dar nu mai tarziu de 30 iunie 2021;

– S-a modificat art. 5 alin. (1) privind decontarea unei parti din salariul acordat angajatilor cu contracte individuale de munca pe perioada determinata de pana la 3 luni, ce se asigura pana la 30 iunie 2021, in cuantum de 41,5% din salariul aferent zilelor lucrate, pe o perioada de lucru de 8 ore/zi, dar nu mai mult de 41,5% din castigul salarial mediu brut pe o perioada de 3 luni la alegerea angajatorului;

 • Se modifica Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea acordarea unor zile libere pentru parinti in vederea supravegherii copiilor, in situatia limitarii sau suspendarii activitatilor didactice care presupun prezenta efectiva a copiilor in unitatile de invatamant si in unitatile de educatie timpurie anteprescolara, ca urmare a raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 790 din 28 august 2020, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 278/2020 si stabileste ca: prevederile ordonantei se aplica pana la 30 iunie 2021 si in situatia in care prin ordin al ministrului educatiei se dispune suspendarea activitatilor care impun prezenta fizica a anteprescolarilor, prescolarilor si elevilor in unitatile de invatamant si continuarea activitatilor didactice in sistem on-line.

3. Ordinul ministrului justitiei nr. 6974/C/2020 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind modul de tinere a registrelor comertului, de efectuare a inregistrarilor si de eliberare a informatiilor, aprobate prin Ordinul ministrului justitiei nr. 2.594/C/2008

 • Ordinul ministrului a actualizat normele metodologice conform modificarilor aduse de ultimele acte normative in materie in urma carora s-au simplificat operatiunile necesare pentru inregistrarile in registrul comertului, eliminandu-se formalitatile ce nu mai sunt utile;
 • Printre modificari enumeram: a fost eliminata cerinta verificarii unicitatii sediului; a fost eliminata cerinta referitoare la verificarea calitatii de asociat unic intr-o societate cu raspundere limitata cu asociat unic si verificarea indeplinirii conditiei ca societatea cu raspundere limitata cu asociat unic sa nu fie asociat unic in alta societate cu raspundere limitata etc.

4. Legea nr. 295/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, precum si aprobarea unor masuri fiscal-bugetare

 • Au fost introduse patru noi cazuri de nulitate a actului administrativ;
 • Se stabileste ca se poate utiliza codul de identificare fiscala si pentru indeplinirea obligatiilor fiscale aferente perioadelor anterioare datei de inregistrare fiscala;
 • Include prevederi privind suspendarea inspectiei fiscale;
 • Se stabileste ca nu se datoreaza obligatii fiscale accesorii pentru platile efectuate in contul obligatiilor fiscale principale inainte ca ele sa fie stabilite prin decizie de impunere, decizie rectificativa sau depunerea ulterioara a declaratiei fiscale, daca acestea nu au fost alocate pentru stingerea altor datorii pana la data stabilirii;
 • Termenul de prescriptie de cinci ani curge incepand cu 1 ianuarie a anului urmator celui in care: a) au fost stinse prin orice modalitate prevazute de lege sumele de restituit/rambursat de la bugetul de stat contribuabilului/platitorului; b) decizia prin care a fost dispusa anularea actului administrativ fiscal a devenit definitiva; c) o cerere de restituire/rambursare a fost admisa definitiv;
 • Contestatia fiscala poate fi formulata direct catre instantele de contencios administrativ in termen de sase luni de la data expirarii termenului legal de solutionare a cererii; se introduce posibilitatea contestarii sumelor si masurilor care nu au fost stabilite de catre organul fiscal, dar pentru care exista aceasta obligatie potrivit legii;
 • S-a introdus posibilitatea de a solicita reexaminarea deciziei de solutionare a contestatiei indiferent daca s-a formulat sau nu actiune in contencios administrativ impotriva acesteia;
 • Se va acorda din oficiu de organul fiscal reducerea de 75% a penalitatilor de nedeclarare.
 • In cazul in care inspectia fiscala a inceput si intervine incetarea persoanei juridice sau decesului persoanei fizice ca subiecte de drept fiscal, inspectia fiscala continua cu succesorii persoanei respective, daca acestia exista. In acest caz, creanta fiscala se stabileste pe numele succesorilor. In cazul in care nu exista succesori inspectia fiscala inceteaza.

5. Legea nr. 296/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

 • S-a instituit sistemul de consolidare fiscala in domeniul impozitului pe profit, sens in care, in cazul societatilor care fac parte din acelasi grup, vor putea sa constituie un grup fiscal si vor datora impozit numai pe profitul consolidat la nivelul grupului;
 • S-a stabilit ca vor fi deductibile cheltuielile angajatorului aferente activitatii desfasurate de salariati in regim de telemunca, precum si sumele acordate lunar angajatilor ce lucreaza in regim de telemunca in limita a 400 lei pentru utilitati;
 • A fost majorat plafonul pentru aplicarea sistemului de TVA la incasare la 4.500.000 lei;
 • S-a prelungit termenul de depunere a declaratiei unice pentru 25 mai.

6. Ordonanta de urgenta nr. 215/2020 privind adoptarea unor masuri in materia alcatuirii completurilor de judecata in apel

 • Stabileste ca prevederile privind judecarea apelurilor in complet format din 3 judecatori se vor aplica apelurilor formulate in procesele pornite incepand cu data de 1 ianuarie 2023.

In domeniul ajutoarelor de stat au fost adoptate mai multe acte normative:

 1. Ordinul ministrului lucrarilor publice, dezvoltarii si administratiei nr. 4316/2020 pentru modificarea unor acte normative in domeniul schemelor de ajutor de minimis din cadrul Programului operational regional 2014-2020;
 2. Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 349/2020 pentru modificarea alin. (1) al art. 11 din anexa la Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 877/2016 privind aprobarea schemei de ajutor de stat “Sprijin acordat intreprinderilor pentru investitii necesare dezvoltarii, modernizarii sau adaptarii infrastructurii silvice”;
 3. Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1486/4255/2020 pentru aprobarea Schemei de ajutor de minimis Digitalizarea IMM-urilor in cadrul axei prioritare 2, prioritatea de investitie 2b – Dezvoltarea produselor si serviciilor TIC, a comertului electronic si a cererii de TIC, actiunea 2.2.2 “Digitalizarea IMM-urilor” din cadrul Programului operational Competitivitate 2014-2020;
 4. Ordinul ministrului economiei, energiei si mediului de afaceri nr. 3555/2020 privind aprobarea criteriilor pentru incadrarea ca “produs cultural” a proiectelor care pot beneficia de schema de ajutor de stat privind sprijinirea industriei cinematografice;
 5. Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1546/2020 privind modificarea articolului 6 din Schema de ajutor de stat pentru organizarea si derularea de programe de formare a adultilor, avand ca obiectiv “Cresterea numarului de angajati care beneficiaza de instrumente, metode, practici, standard de management al resurselor umane si de conditii de lucru imbunatatite in vederea adaptarii activitatii la dinamica sectoarelor economice cu potential competitiv identificate conform Strategiei nationale de competitivitate/domeniilor de specializare inteligenta conform Strategiei nationale de cercetare, dezvoltare si inovare 2014-2020”, aferenta Programului operational Capital uman 2014-2020, axa prioritara 3 “Locuri de munca pentru toti”, obiectivul specific 3.8, aprobata prin Ordinul ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 5.795/2017;
 6. Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1545/2020 privind modificarea schemei de ajutor de minimis “Sprijin pentru infiintarea de intreprinderi sociale”, aferenta Programului operational Capital uman 2014-2020, axa prioritara 4 “Incluziunea sociala si combaterea saraciei”, obiectivul specific 4.16 “Consolidarea capacitatii intreprinderilor de economie sociala de a functiona intr-o maniera autosustenabila”, aprobata prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 772/2018;
 7. Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1526/2020 pentru modificarea art. 12 din Schema de ajutor de minimis “Dezvoltare locala integrata (DLI 360°) in comunitatile marginalizate in care exista populatie apartinand minoritatii rome”, aferenta Programului operational Capital uman 2014-2020 (POCU 2014-2020), axa prioritara 4 “Incluziunea sociala si combaterea saraciei”, obiectivul specific 4.1 “Reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate in care exista populatie apartinand minoritatii rome, prin implementarea de masuri integrate”, aprobata prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 533/2016;
 8. Ordinul ministrului lucrarilor publice, dezvoltarii si administratiei nr. 4439/2020 pentru modificarea unor acte normative in domeniul masurilor de sprijin constand in acordarea unor ajutoare de stat si ajutoare de minimis din cadrul Programului operational regional 2014-2020;
 9. Ordinul ministrului culturii nr. 3508/2020 pentru modificarea Schemei de ajutor de stat pentru restaurarea si revitalizarea monumentelor istorice in cadrul Programului RO-CULTURA, aprobata prin Ordinul ministrului culturii si identitatii nationale nr. 2.527/2019;
 10. Ordinul ministrului lucrarilor publice, dezvoltarii si administratiei nr. 4433/2020 pentru modificarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice, nr. 1.259/2019 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat de exploatare pentru aeroporturile regionale din Romania cu un trafic de maximum 200.000 de pasageri pe an;
 11. Ordinul ministrului educatiei si cercetarii nr. 6360/2020 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului educatiei si cercetarii stiintifice nr. 3.822/2015 pentru aprobarea schemei de ajutor de stat “Finantarea activitatilor de cercetare-dezvoltare si inovare (CDI) si a investitiilor in CDI prin Programul operational Competitivitate (POC)”;
 12. Ordinul ministerului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 359/2020 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 1.198/2018 pentru aprobarea schemei de ajutor de stat “Stimularea dezvoltarii regionale prin realizarea de investitii, inclusiv in sectorul pomicol, pentru procesarea si marketingul produselor agricole in vederea obtinerii de produse neagricole” in cadrul PNDR 2014-2020;
 13. Ordinul ministrului economiei, antreprenoriatului si turismului nr. 3679/2020 privind completarea Procedurii de implementare a masurii “Granturi pentru investitii acordate IMM-urilor” din cadrul schemei de ajutor de stat instituite prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 130/2020 privind unele masuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operational Competitivitate 2014-2020, in contextul crizei provocate de COVID-19, precum si alte masuri in domeniul fondurilor europene, aprobata prin Ordinul ministrului economiei, energiei si mediului de afaceri nr. 3.396/2020;
 14. Ordinul ministrului economiei, antreprenoriatului si turismului nr. 3680/2020 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei, energiei si mediului de afaceri nr. 2.989/2020 privind aprobarea Procedurii de implementare a masurii “Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile” din cadrul schemei de ajutor de stat instituite prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 130/2020 privind unele masuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operational Competitivitate 2014-2020, in contextul crizei provocate de COVID-19, precum si alte masuri in domeniul fondurilor europene;
 15. Ordinul ministrului economiei, antreprenoriatului si turismului nr. 3682/2020 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei, energiei si mediului de afaceri nr. 3.083/2020 pentru aprobarea Procedurii de implementare a masurii “Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” din cadrul schemei de ajutor de stat instituite prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 130/2020 privind unele masuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operational Competitivitate 2014-2020, in contextul crizei provocate de COVID-19, precum si alte masuri in domeniul fondurilor europene;
 16. Ordinul ministrului economiei, antreprenoriatului si turismului nr. 1586/3678/2020 pentru modificarea Schemei de ajutor de stat – Sprijin pentru IMM-uri in vederea depasirii crizei economice generate de pandemia de COVID-19, aprobata prin Ordinul ministrului fondurilor europene si al ministrului economiei, energiei si mediului de afaceri nr. 1.060/2.857/2020;
 17. Ordinul ministrului investitiilor si proiectelor europene nr. 1586/3678/2020 pentru modificarea Schemei de ajutor de stat – Sprijin pentru IMM-uri in vederea depasirii crizei economice generate de pandemia de COVID-19, aprobata prin Ordinul ministrului fondurilor europene si al ministrului economiei, energiei si mediului de afaceri nr. 1.060/2.857/2020;
 18. Ordinul ministrului investitiilor si proiectelor europene nr. 1584/2020 pentru modificarea Schemei de ajutoare de minimis sub forma de imprumuturi pentru intreprinderi mici si mijlocii in cadrul Programului operational Competitivitate, aprobata prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 351/2018;
 19. Ordinul ministrului investitiilor si proiectelor europene nr. 1583/2020 pentru modificarea schemei de ajutoare de stat si de minimis sub forma de investitii de capital de risc pentru intreprinderi mici si mijlocii in cadrul Programului operational Competitivitate, aprobata prin Ordinul ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 194/2018.

*****

Click here for all the legal updates.