Modificări ale Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții

Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții a fost modificată recent prin Legea nr. 193/2019, intrată în vigoare în data de 2 noiembrie 2019.

Amendamentele aduse legii au ca scop simplificarea și clarificarea procedurii de autorizare, precum și facilitarea acesteia prin reducerea termenelor necesare obținerii certificatului de urbanism și autorizației de construire/desființare.

Principalele modificări privesc, cu titlu de exemplu:

  • simplificarea procedurii de autorizare

Astfel, o autorizație de construire poate fi emisă în cazul (i) neînceperii lucrărilor în termenul de valabilitate al autorizaţiei de construire inițială sau al (ii) nefinalizării lucrărilor în termenul de valabilitate, fără obligația obținerii/solicitării unui nou certificat de urbanism și/sau noi avize/acorduri.

Pentru emiterea autorizației de construire este suficientă o copie conformă cu originalul a titlului de proprietate asupra imobilului, fiind eliminată astfel obligația prezentării unei copii legalizate.

  • simplificarea procedurii de avizare pentru anumite categorii de lucrări

Pentru (i) lucrări de modificare a compartimentărilor interioare sau (ii) lucrări de închidere a balcoanelor/logiilor existente se va emite autorizaţie de construire/desfiinţare în baza unei documentaţii de autorizare a lucrărilor cu conţinut simplificat.

Avizele și acordurile solicitate prin certificatul de urbanism trebuie să privească strict tipul de lucrări necesare realizării construcțiilor. Solicitarea de avize sau acorduri care nu au o baza tehnică și legală în raport cu lucrările necesare este interzisă.

  • unificarea documentației pentru construire/desființare și pentru racordare la utilități

Atât pentru desființarea construcțiilor vechi, cât și pentru construirea în același loc a unor construcții noi se va emite o singură autorizație.

Autorizația de construire va include și permite și executarea lucrărilor de racorduri şi branşament la rețelele de utilități, nefiind necesară o autorizație suplimentară.

  • reducerea termenelor pentru eliberarea certificatului de urbanism și a autorizației de construire în regim de urgență

Datorită noilor modificări, certificatul de urbanism nu va mai fi eliberat în 30 de zile, ci în termen de maxim 15 zile lucrătoare de la data solicitării. Certificatul de urbanism poate fi emis și în format digital, dacă solicitantul indică expres acest lucru.

În ceea ce privește autorizația de construire/desființare, deși termenul de emitere a rămas de maxim 30 de zile de la data depunerii documentației complete, a fost redus termenul pentru emiterea autorizației în regim de urgență de la 15 zile la 7 zile.

Reducerea termenelor pentru emitere vine “la pachet” cu obligația autorităților de a constitui structurile de specialitate în domeniul amenajării teritoriului, cu personal cu pregătire adecvată în domeniile urbanismului, arhitecturii şi construcţiilor.

  • suplimentarea listei de lucrări care se pot efectua fără autorizație de construire

Pot fi efectuate fără autorizaţie de construire/desfiinţare anumite lucrări, prevăzute expres, care nu modifică structura de rezistenţă şi/sau aspectul arhitectural al construcţiilor, chiar dacă acestea sunt amplasate în zone de protecţie a monumentelor sau în zone construite protejate. În ceea ce privește monumentele istorice sau construcțiile cu valoarea arhitecturală sau istorică, sunt în continuare păstrate restricțiile privind efectuarea oricăror amenajări/modificări exclusiv în baza avizelor și autorizațiilor prevăzute de lege.

  • autoritățile care pot dispune anularea autorizațiilor de construire sau de desființare;

Potrivit noilor modificări, în afară de instanțele judecătorești, și perfectul poate anula autorizațiile de construire sau de desființare, dacă acestea au fost emise cu încălcarea prevederilor legale, în urma activității de control a Inspectorului de Stat în Construcții – I.S.C.

  • răspunderea autorităților competente;

Pentru neemiterea avizelor/autorizațiilor de construire în termenele legale și refuzul nejustificat de emitere a certificatului de urbanism/ autorizațiilor corespunzătoare, în termenele prevăzute de lege, autoritățile competente  vor fi sancționate cu amendă contravențională de la 5.000 la 30.000 Lei, respectiv de la 1.000 la 5.000 lei.