Intrebari si raspunsuri despre obligatiile entitatilor raportoare si alte informatii importante

Subiectul fierbinte al acestei saptamani este legat de Legea 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului (…) si de confuzia creata cu privire la calitatea de entitate raportoare, obligatiile ce revin entitatilor raportoare si termenul de indeplinire a acestor obligatii asa cum rezulta el din art. 60 alin. (3) Entităţile raportoare se conformează obligaţiilor ce le revin potrivit prezentei legi, în termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a acesteia. Cum legea a intrat in vigoare la data de 21 iulie 2019 termenul de 180 de zile expira la 21 ianuarie 2019.

ONPCSB a publicat pe site-ul sau un anunt potrivit caruia: Crearea unui cont in Sistemul Electronic de Transmisie Date (pentru desemnarea persoanei si pentru raportarea on-line) se poate face si dupa termenul de 180 de zile prevazut la art. 60 alin.(3) din Legea nr. 129/2019, respectiv si dupa data de 21 ianuarie 2020.

Este de mentionat ca autorităţile de supraveghere şi organismele de autoreglementare aveau obligaţia de a emite reglementări sectoriale în vederea aplicării dispoziţiilor prezentei legi in termen de 120 de zile de la intrarea in vigoare iar pana la 15 ianuarie 2020 numai Banca Nationala a Romaniei s-a conformat adoptand Regulamentul nr. 2/2019 privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului la data de 09.09.2019.

Uniunea Nationala a Barourilor din Romania a publicat in data de 10 ianuarie 2020 un anunt prin care ofera explicatii despre felul in care avocatii ar trebui sa se supuna dispozitiilor legii in finalul caruia mentioneaza ca: În ceea ce privește emiterea de către UNBR a reglementărilor sectoriale în vederea aplicării dispozițiilor Legii 129/2019, conducerea UNBR a inițiat un dialog cu ONPCSB, Oficiul comunicând faptul că, având în vedere ca la nivelul acestei instituții s-au organizat mai multe grupuri de lucru pentru implementarea noilor dispoziții, este posibil ca reuniunea de lucru să aibă loc luna ianuarie 2020 (atașăm răspunsul Oficiului la adresele UNBR).

Invităm avocații să semnaleze UNBR, la adresa de email spalareabanilor@unbr.ro orice probleme privind interpretarea și aplicarea Legii nr. 129 din 11 iulie 2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, acestea urmând a fi clarificate în dialogul instituțional cu conducerea ONPCSB.

Tot pe site-ul UNBR apare si raspunsul Oficiului nr. 185/13.01.2020 care subliniaza in esenta necesitatea aplicarii in mod unitar de catre entitatile raportoare a dispozitiilor legii (sugerand ca nu se vor face exceptii si ca avocatii nu vor mai putea indeplini obligatia de raportare prin intermediul Uniunii). Dupa care indruma spre site-ul sau, pe care promite sa il actualizeze constant cu raspunsuri fata de intrebarile entitatilor raportoare.

O adresa similara a primit si Camera Consultantilor Fiscali. Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România – CECCAR a publicat un anunt in care reaminteste membrilor cele mai importante prevederi ale Legii 129/2019 in timp ce pe site-ul Camerei Notarilor Publici sau al Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti nu exista informatii disponibile public cu privire la eventuale reglementari sectoriale.

Redam in cele ce urmeaza intrebarile si raspunsurile Oficiului:


Întrebare: Cum se îndeplinește obligația de desemnare a unei persoane în relația cu Oficiul ?

Răspuns: Desemnarea unei persoane în relația cu Oficiul, obligație prevăzută la art. 23 alin. (1)[i] din Legea nr. 129/2019, se realizează exclusiv în format electronic, prin accesarea site-ului instituției – rubrica ”Desemnare persoană și raportare on-line” – subrubrica ”Desemnare persoană și raportare on-line” și parcurgerea etapelor în vederea obținerii unui cont în Sistemul Electronic de Transmisie Date (SETD).

PRECIZARE: Persoanele fizice ce au calitatea de entitate raportoare, precum şi entităţile raportoare prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. i)[ii] din Legea nr. 129/2019 NU au obligația de a desemna o persoană în relația cu Oficiul. Pentru entitățile raportoare care au desemnat una sau mai multe persoane în relația cu Oficiul înaintea intrării în vigoare a Legii nr. 129/2019 sau care nu mai au dovada transmiterii documentului privind desemnarea persoanei, vor transmite informațiile în temeiul Legii nr. 129/2019, exclusiv în format electronic, prin parcurgerea etapelor în vederea obținerii unui cont în Sistemul Electronic de Transmisie Date (SETD).

Întrebare: Care sunt entitățile raportoare ce au obligații conform Legii nr. 129/2019 ?

Răspuns: Intră sub incidența Legii nr. 129/2019 DOAR entitățile prevăzute la art. 5 din Legea nr. 129/2019, respectiv:

a) instituţiile de credit persoane juridice române şi sucursalele instituţiilor de credit persoane juridice străine;

b) instituţiile financiare persoane juridice române şi sucursalele instituţiilor financiare persoane juridice străine;

c) administratorii de fonduri de pensii private, în nume propriu şi pentru fondurile de pensii private pe care le administrează, cu excepţia caselor de pensii ocupaţionale profesionale;

d) furnizorii de servicii de jocuri de noroc;

e) auditorii, experţii contabili şi contabilii autorizaţi, cenzorii, persoanele care acordă consultanţă fiscală, financiară, de afaceri sau contabilă;

f) notarii publici, avocaţii, executorii judecătoreşti şi alte persoane care exercită profesii juridice liberale, în cazul în care acordă asistenţă pentru întocmirea sau perfectarea de operaţiuni pentru clienţii lor privind cumpărarea ori vânzarea de bunuri imobile, acţiuni sau părţi sociale ori elemente ale fondului de comerţ, administrarea instrumentelor financiare, valorilor mobiliare sau a altor bunuri ale clienţilor, operaţiuni sau tranzacţii care implică o sumă de bani sau un transfer de proprietate, constituirea sau administrarea de conturi bancare, de economii ori de instrumente financiare, organizarea procesului de subscriere a aporturilor necesare constituirii, funcţionării sau administrării unei societăţi; constituirea, administrarea ori conducerea unor astfel de societăţi, organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare sau a altor structuri similare, precum şi în cazul în care participă în numele sau pentru clienţii lor în orice operaţiune cu caracter financiar ori vizând bunuri imobile;

g) furnizorii de servicii pentru societăţi sau fiducii, alţii decât cei prevăzuţi la lit. e) şi f);

h) agenţii imobiliari;

i) alte entităţi şi persoane fizice care comercializează, în calitate de profesionişti, bunuri sau prestează servicii, în măsura în care efectuează tranzacţii în numerar a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro, indiferent dacă tranzacţia se execută printr-o singură operaţiune sau prin mai multe operaţiuni care au o legătură între ele.

(2) Fără a aduce atingere dispoziţiilor alin. (1), agenţii şi distribuitorii instituţiilor emitente de monedă electronică şi instituţiilor de plată, inclusiv cei ai instituţiilor din alte state membre care prestează servicii pe teritoriul României ori punctul central de contact, după caz, respectă obligaţiile legale în materie de prevenire şi combatere a spălării banilor şi a finanţării terorismului.

(3) În aplicarea alin. (2), instituţiile emitente de monedă electronică şi instituţiile de plată le impun contractual agenţilor şi distribuitorilor prin care prestează servicii pe teritoriul României conformarea la prevederile din prezenta lege şi din reglementările emise în aplicarea acesteia şi stabilesc mecanismele de conformare”.

Întrebare: Obligația prevăzută la art. 23 alin. (1) din Legea nr. 129/2019, de desemnare a unei persoane în relația cu Oficiul, trebuie îndeplinită de către entităţile menționate la art. 5 alin.(1) lit. e) din Legea nr. 129/2019 și pentru clienții proprii ?

Răspuns: Obligația prevăzută la art. 23 alin. (1) din Legea nr. 129/2019, de desemnare a unei persoane în relația cu Oficiul, trebuie îndeplinită de însăși entitatea căreia îi revine respectiva obligație, și nu de către auditorul, expertul contabil, contabilul autorizat, cenzorul sau persoana care îi acordă consultanță fiscală, financiară, de afaceri sau contabilă.

Întrebare: Obligaţia de raportare către Oficiu a tranzacţiilor cu sume în numerar, în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro, efectuate de către clienții entităţilor menționate la art. 5 alin.(1) lit. e) din Legea nr. 129/2019 revine acestor entități sau clienților ?

Răspuns: Raportarea către Oficiu a tranzacţiilor cu sume în numerar, în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro, efectuate de către clienții entităţilor menționate la art. 5 alin.(1) lit. e) din Legea nr. 129/2019, revine clienților înșiși și nu auditorului, expertului contabil, contabilului autorizat, cenzorului sau persoanei care îi acordă consultanță fiscală, financiară, de afaceri sau contabilă.

PRECIZARE: În situația în care, din verificările realizate cu privire la activitățile clienților proprii, rezultă indicatori de suspiciune conform art. 6 din lege, entităţile menționate la art. 5 alin.(1) lit. e) din Legea nr. 129/2019 au obligația transmiterii unui raport de tranzacții suspecte.

Întrebare: Care sunt obligațiile de raportare ale entităților raportoare conform Legii nr. 129/2019 ?

Răspuns:

  1. Raportarea tranzacţiilor suspecte – art. 6.
  2. Raportarea tranzacțiilor care NU prezintă indicatori de suspiciune – art. 7, respectiv:

– raportarea tranzacţiilor cu sume în numerar, în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro;

– raportarea transferurilor externe în şi din conturi, în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 15.000 euro, realizată EXCLUSIV de către instituţiile de credit şi instituţiile financiare definite conform legii;

– raportarea transferurilor de fonduri a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 2.000 euro, realizată EXCLUSIV de către entitățile prin intermediul cărora se realizează activitatea de remitere de bani.

PRECIZARE: Raportarea tranzacțiilor cu sume în numerar, în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro, nu exclude și raportarea acestora ca tranzacții suspecte, dacă există indicatori de suspiciune, conform art. 6 din lege.

 

Întrebare: Cum se aplica exceptia prevazuta la art. 23 alin. (4) din Legea nr. 129/2019 (persoanele fizice ce au calitatea de entitate raportoare sunt exceptate de la obligatia desemnarii unei persoane in relatia cu Oficiul)?

Răspuns: Persoanele fizice si persoanele fizice autorizate, care au calitatea de entitati raportoare, NU au obligtia desemnarii unei persoane in relatia cu Oficiul, DAR au TOATE CELELALTE obligatii prevazute in Legea nr. 129/2019.

PRECIZARE cu privire la completarea rubricilor pentru obtinerea contului pentru raportari on-line, in Sistemul Electronic de Transmisie Date, de catre entitatile raportoare – profesii liberale:

  1. Persoanele fizice – profesie liberala selecteaza din lista, la rubrica Tipul entitatii, optiunea Persoana fizica.
  2. Persoanele fizice autorizate – profesie liberala selecteaza din lista, la rubrica Tipul entitatii optiunea Persoana juridica; la rubrica Forma de organizare, selecteaza optiunea Persoana fizica autorizata; la rubrica Categorie, alege tipul de activitate desfasurata (de exemplu: persoana care acorda consultanta fiscala sau contabila).
  3. Alte entitati raportoare – profesie liberala (de exemplu: cabinete individuale, birouri individuale, societati civile, etc.) selecteaza din lista, la rubrica Tipul entitatii, optiunea Persoana juridica; la rubrica CAEN, selecteaza optiunea Fara cod CAEN.

 

SURSA – Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor


[i]  Art. 23. –   (1) Entităţile raportoare au obligaţia de a desemna una sau mai multe persoane care au responsabilităţi în aplicarea prezentei legi, cu precizarea naturii şi limitelor responsabilităţilor încredinţate, ale căror nume vor fi comunicate Oficiului, exclusiv în format electronic, prin canalele puse la dispoziţie de către acesta.

[ii]  Art. 5. –   (1) Intră sub incidenţa prezentei legi următoarele entităţi raportoare: (…)

i) alte entităţi şi persoane fizice care comercializează, în calitate de profesionişti, bunuri sau prestează servicii, în măsura în care efectuează tranzacţii în numerar a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro, indiferent dacă tranzacţia se execută printr-o singură operaţiune sau prin mai multe operaţiuni care au o legătură între ele