La 17.03.2020 a intrat in vigoare Legea nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere parintilor pentru supravegherea copiilor, in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant. Documentul prezinta principalele prevederi si este insotit de anexe utile angajatorilor

1. Cine sunt beneficiarii zilelor libere

 1. Numai unul din doi parinti beneficiaza de pentru supravegherea copiilor, in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant unde acestia sunt inscrisi, ca urmare a conditiilor meteorologice nefavorabile sau a altor situatii extreme decretate astfel de catre autoritatile competente cu atributii in domeniu. Beneficiaza de aceste prevederi si parintele singur (familia monoparentala), reprezentantul legal al copilului, si persoana desemnata, potrivit legii, sa exercite drepturile si sa indeplineasca obligatiile parintesti fata de copil.
 2. Beneficiaza de aceste prevederi atat angajatii din mediul privat cat si cei din mediul public.
 3. Pe perioada starii de urgenta nu beneficiaza de prevederile Legii nr. 19/2020:
 • angajatii sistemului national de aparare;
 • angajatii din penitenciare;
 • personalul din unitatile sanitare publice;
 • alte categorii stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne, al ministrului economiei, energiei si mediului de afaceri, si al ministrului transporturilor, infrastructurii si comunicatiilor, dupa caz.
 1. Angajatii de la punctul 3 care nu beneficiaza de zile libere au dreptul la o majorare a salariului in cuantum de 75% din salariul corespunzator unei zile lucratoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat.

2. Conditii cumulative

 1. parintii care au copii cu varsta pana in 12 ani (pana in 18 ani copiii cu dizabilitati) care urmeaza o forma de invatamant;
 2. locul de munca ocupat de catre parinti care solicita zilele libere nu permite munca la domiciliu sau telemunca.

3. Perioada

Unul dintre parinti beneficiaza de zile libere pe toata perioada in care autoritatile competente decid inchiderea respectivelor unitati de invatamant. Nu se acorda zile libere pe perioada vacantelor scolare.

4.  Formalitati

Parintele care solicita acordarea zilelor libere va prezenta angajatorului:

 1. cererea parintelui care va supraveghea copilul;
 2. declaratie pe propria raspundere a celuilalt parinte, din care sa rezulte ca acesta nu a solicitat la locul sau de munca zile libere ce i s-ar cuveni potrivit legii nr. 19/2020 si nici nu se afla in concediu de odihna/fara plata (parintele singur/tutore/persoana care exercita drepturile parintesti nu trebuie sa de aceasta declaratie).
 3. copia certificatului de nastere al minorului/minorilor.
 4. acord scris al angajatorului pentru angajatii din anumite sectoare de activitate.

5. Indemnizatia

Sursa – Se acorda pe fiecare zi libera din capitolul aferent cheltuielilor de personal din bugetul de venituri si cheltuieli al angajatorului;

Cuantum – 75% din salariul corespunzator unei zile lucratoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat. Conform Art. 15. din Legea nr. 6/2020 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 este de 5.429 lei.

6. Decontarea

Prin derogare de la prevederile Legii nr. 200/2006 privind constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale sumele pentru plata indemnizatiei se deconteaza din acest fond numai pe perioada perioada in care autoritatile competente decid inchiderea respectivelor unitati de invatamant.  Cu alte cuvinte angajatorul  plateste din bugetul propriu, deconteaza din Fondul de garantare al salariilor iar fondul va fi reintregit de la bugetul de stat.

Pentru decontarea sumelor platite angajatilor angajatorul va depune o cerere, in termen de 30 de zile de la data efectuarii platii indemnizatiei la Agentiile pentru Ocuparea Fortei de munca Judetene (AFOFM), respectiv a municipiului Bucuresti in a carei raza teritoriala isi desfasoara activitatea angajatorul.

Cererea angajatorului va fi insotita de:

 1. lista angajatilor care au beneficiat de zile libere precum si indemnizatia acordata pe aceasta perioada;
 2. copii de pe statele de plata din care sa reiasa acordarea indemnizatiei;
 3. declaratia pe propria raspundere a reprezentantului legal al angajatorului prin care se atesta ca lista prevazuta la punctul 1 contine persoanele care indeplinesc conditiile reglementate la art. 2 alin. (2) din Legea nr. 19/2020;
 4. dovada platii contributiilor si impozitelor aferente indemnizatiei.

*documentele pot fi transmise si prin email

7. Nu se acorda zile libere in cazul in care unul din parinti se afla in una sau mai multe din urmatoarele situatii

 1. este in concediu maternal sau in concediul pentru cresterea copiilor;
 2. este asistentul personal al unuia dintre copiii aflati in intretinere;
 3. celalalt parinte nu realizeaza venituri din salarii si asimilate salariilor, venituri din activitati independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuala, venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura, supuse impozitului pe venit;
 4.  se afla in concediu de odihna sau in concediu fara plata.

Alte mentiuni

 • Conform Art. 33 din Decretul 195/2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei – Instituţiile şi autorităţile publice centrale şi locale, autorităţile administrative autonome, regiile autonome, societăţile şi companiile naţionale şi societăţile la care statul ori o unitate administrativ- teritorială este acţionar unic sau majoritar, societăţile cu capital privat, introduc, acolo unde este posibil, pe perioada stării de urgenţă, munca la domiciliu sau în regim de telemuncă, prin act unilateral al angajatorului.

Anexe

– cerere pentru parintele care solicita zile libere;

– declaratia pe propria raspundere a celuilalt parinte.


CERERE ZILE LIBERE

ca urmare a inchiderii unitatii de invatamant la care este inscris minorul

 

Subsemnatul/subsemnata [*], angajat/angajata al/a [*], avand in vedere:

– inchiderea temporara a unitatii de invatamant unde este inscris minorul [*] ca urmare a deciziei autoritatilor competente, precum si faptul ca

– locul de munca ocupat nu permite niciunui parinte al minorului munca la domiciliu sau telemunca[1],

va solicit acordarea de zile libere pe toata perioada in care autoritatile competente decid inchiderea unitatii de invatamant, conform dispozitiilor Legii nr. 19/2020.

Atasez prezentei cereri:

 1. Declaratia pe propria raspundere a parintelui care nu a solicitat la locul sau de munca zile libere conform Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere parintilor pentru supravegherea copiilor, in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant[2].
 2. Copia certificatului de nastere al minorului.

 

 

 Nume si prenume                                                                             Data                                                                                                                                                          

 ……………………………………..                                                        Semnatura………………………..

 

                                                                                 

 


 

DECLARATIE

privind nesolicitarea de zile libere de la angajator

Subsemnatul/subsemnata [*], in calitate de parinte al minorului [*], avand in vedere inchiderea temporara a unitatii de invatamant unde este inscris minorul declar pe propria raspundere:

 1. ca nu am solicitat angajatorului meu zilele libere care mi s-ar cuveni potrivit prevederilor Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere parintilor pentru supravegherea copiilor, in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant.
 2. ca nu sunt in concediu maternal sau in concediul pentru cresterea copiilor;
 3. ca nu sunt asistentul personal al unuia dintre copiii aflati in intretinere;
 4. ca nu realizez venituri din salarii/venituri asimilate salariilor, venituri din activitati independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuala, venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura, supuse impozitului pe venit;
 5.  ca nu ma aflu in concediu de odihna sau in concediu fara plata.

Prezenta declaratie a fost data in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 19/2020 spre a fi prezentata angajatorului parintelui care va beneficia de zile libere conform legii.

 

 

 Nume si prenume                                                                             Data                                                                                                                                                          

 ……………………………………..                                                        Semnatura………………………..


[1] Beneficiaza de zile libere parintii care au copii cu varsta de pana la 12 ani, inscrisi in cadrul unei unitati de invatamant sau au copii cu dizabilitati cu varsta de pana la 18 ani, inscrisi in cadrul unei unitati de invatamant iar locul de munca ocupat nu permite munca la domiciliu sau telemunca.

[2] Declaratia nu este necesara pentru familiile monoparentale, reprezentantul legal al copilului, precum si persoana desemnata, potrivit legii, sa exercite drepturile si sa indeplineasca obligatiile parintesti fata de copil.